Home Team SAMPAN

Team SAMPAN

team sampan Ravi Sharma
Editor & Publisher
Travel Trade Journal
Email: ravisharma@sampanmedia.com
Ph: 9560264443
team sampan Shyama Sharma
Managing Director
Travel Trade Journal
Email: shyama@sampanmedia.com
Ph: 9560264445
team sampan Ankit Sharma
Director
Travel Trade Journal
Email: ankit@sampanmedia.com
Ph: 9560264447
team sampan Sudipta Saha
Sr. Editor
Travel Trade Journal
Email id : sudipta@sampanmedia.com
team sampan Bharti Sharma
Assistant Editor
Travel Trade Journal
Email id : bharti@sampanmedia.com
team sampan Prashant Nayak
Bureau Head(West)
Travel Trade Journal
Email id : prashant@sampanmedia.com
team sampan Sonia Dutt
Consulting Editor
Travel Trade Journal
Email id : sonia@sampanmedia.com
team sampan Sonika Bohra
General Manager – Marketing
Travel Trade Journal
Email id : sonika@sampanmedia.com
Ph- 9560614446
team sampan Kuldeep Singh
Assistant Manager Administration
Travel Trade Journal
Email: kuldeep@sampanmedia.com
Ph: 95606264441
team sampan Subhash Chaudhary
Sr. Designer
Travel Trade Journal
Email: design01.sampan@gmail.com
team sampan Parth Sharma
Photographer
Travel Trade Journal
Email: parth@sampanmedia.com
Ph: 9560264446